Retningslinjer for føring av fravær

Søk etter det du leter etter

Du er her

Forskrift til friskolelova § 3-40 Føring av fravær i grunnskolen
Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.
Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Dersom det er mulig, skal eleven legge frem dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

  • a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
  • b) innvilga permisjon etter privatskolelova § 3-13.


For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikkee skal føres på vitnemålet, må eleven leggee frem legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

§ 3-13.Permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen
Når det er forsvarlig, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to uker. Ved avgjørelse gjelder forvaltningsloven. Avgjørelse om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. (…)


Presiseringer

Dokumentert og udokumentert fravær
Fravær i grunnskolen kan deles i dokumentert og udokumentert fravær.

I grunnskolen er det to typer dokumentert fravær. Dette er dokumentert fravær av helsemessige grunner og permisjon innvilget av skolen etter § 3-13 i friskolelova.

Bakgrunnen for at det kun er disse to fraværsgrunnene som godtas i grunnskolen, er elevens opplæringsplikt. Opplæringsplikten medfører at eleven i utgangspunktet skal delta i opplæringen. Dersom eleven skal være borte, skal foreldrene ha søkt om permisjon.

For at fravær i inntil 10 dager som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem legeerklæring. Dette gjelder dersom fraværet har vart i mer enn tre dager.

Når eleven er borte på grunn av helsemessige årsaker, er melding fra foreldrene gyldig dokumentasjon. Skolen kan kreve legeerklæring for langvarig fravær, og foreldre og elever kan kreve at sykdomsfravær ikke føres på vitnemålet.

Dokumentert fravær
• fravær i henhold til permisjon gitt av skolen etter § 3-13 i friskolelova
• fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen
• fravær der eleven har legeerklæring

Udokumentert fravær
• fravær som foreldrene ikke har meldt fra om
• fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet.
Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Skolen vil automatisk trekke fra inntil 10 dager fravær dersom foreldrene ikke spesifikt ber om at fraværet skal stå.

Elever kan kreve å få strøket dokumentert fravær som skyldes

  • helsegrunner etter tredje dag (legeerklæring må leveres)
  • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første. Det må leveres legeerklæring om risiko for fravær som følge av dette
  • innvilget permisjon fra første dag (Se standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen)

Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når årsaken til fraværet er dokumentert. Det understrekes at eleven eller foreldrene selv må kreve at årsaken føres på et vedlegg til vitnemålet og at det er eleven eller foreldrene som har ansvaret for å fremskaffe dokumentasjon av årsaken til fraværet. Dette må gjøres innen 1. juni det året eleven slutter på aktuelt årstrinn.

Følgende forhold regnes ikke som fravær
• Time hos rådgiver
• Time hos helsesøster eller sosiallærer
• Elevrådsarbeid

Previous Om buss-/skysstilbud
Next Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©