Inntaksreglement

Velkommen som søker til Tryggheim Forus!

Se skolens inntaksreglement lenger ned.

Som søker er det viktig å være klar over:

 1. Skolens formål:
  1. Tryggheim Forus AS bygger virksomheten på den kristne tro slik den er uttrykt i Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, og grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband.
  2. I forståelse med foreldrene og i respekt for den enkelte elev vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem og samfunn. Undervisningen skal være i samsvar med gjeldende lover og planer, bygge på et kristent menneskesyn og en kristen virkelighets-oppfatning, og den skal føre fram til offentlig godkjent eksamen.
  3. Skolen skal også forkynne evangeliet om Jesus Kristus og utfordre til levende kristenliv og misjonsengasjement.
  4. Så langt råd er, skal skolen sikre seg et personale som vedkjenner seg den tro som er presisert over, og som vil fremme målsettingen i og utenfor undervisningen.

2. Foreldre som ønsker sine barn som elever ved Tryggheim Forus forventes å være kjent med skolens formålsbestemmelse og de regler og instrukser som gjelder for skolen. Det forventes også at foreldre aktivt tilskynder elevene til lojalt å følge skolens undervisning og normer og delta i skolens opplegg og aktiviteter.

3. Tryggheim Forus er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Kristendoms-undervisningen er obligatorisk, og det gis ikke fritak fra denne (jfr. Privatkolelovens § 3-12).

4. Størrelsen på skolepenger fastsettes hvert år av skolestyret, og utgjør inntil 15 % av det tilskudds-grunnlaget som Stortinget fastsetter (gjennomsnittlig normalsats per elev) med ev. tillegg av et beløp som departementet fastsetter for dekning av husleie / kapitalkostnader (jf. Frikoleloven § 6-2 og forskrift til Friskoleloven § 10-1).

5. Foreldre som vet at deres barn har behov for spesialundervisning/ekstraressurser gjøres oppmerksom på at skolen vil kunne trenge 2-3 mndr fra søknad er innvilget til en kan påregne oppstart. Dette for å få på plass nødvendig tilrettelegging.

INNTAKSREGLEMENT FOR TRYGGHEIM FORUS BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og har hele landet som opptaksområde, (jf. Lov om frittståande skolar (friskolelova) § 3-1). Søknad om elevplass sendes elektronisk. Rektor vil normalt invitere til samtale med søkeren og foresatte i forbindelse med inntaket.

Dersom søkningen er større enn kapasiteten, vil opptak skje etter følgende prioritering:

 1. 30 % av elevplassene til 1. klasse tildeles dem som søker først..
 2. Søker som har/har hatt søsken ved skolen
 3. Søker er barn av skolens ansatte/styremedlemmer
 4. Søker er barn av foreldre som er ansatt i NLM eller har vært i misjon/hjelpearbeid/utviklingsarbeid utenlands det siste året.
 5. Resten av elevplassene blir tildelt ved loddtrekning. Skolen ønsker en mest mulig lik fordeling av gutter og jenter, og vil fordele skoleplassene så jevnt som mulig innenfor en 40/60-deling mellom kjønnene.

Søknads- og inntaksfrister

Søknadsfristen for kommende skoleår er 1. januar. Søknadsfristen er ikke endelig. Ved ledig kapasitet vil skolen praktisere løpende inntak frem til 1. juni for kommende skoleår. Inntak av elever til 10. klasse stopper ved skolestart høsten de starter i 10. klasse.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristene, og som gjelder opptak utenom oppstartsdato i august, vil bli avslått. Det gjøres unntak dersom en eller flere av følgende forutsetninger er tilstede;

 1. søker kommer inn under pkt 4
 2. eleven på grunn av flytting uansett må bytte skole
 3. eleven for første gang skal velge skole

Vilkåret er at skolen har ledig kapasitet.

Vedtak om inntak av elever

Vedtaket om inntak eller avslaget på søknad om inntak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2, og kan påklages jamfør forvaltningsloven § 28 innen 3 uker. Klageinstans er Fylkesmannen i Rogaland. Klagen sendes via skolen. Vedr. klage, se Forvaltningsloven kap IV.

(Vedtatt i skolestyret 03.02.2020)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

 • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©