Priser

Informasjon om skolepenger og SFO-betaling

Satser for skolepenger er vedtatt av Styret for Tryggheim Forus. SFO-prisene kan endres dersom kommunen endrer sine satser. 

Måneds-satsene for skolepenger og SFO er som følgende:

Skolepenger fra skoleåret 22/23

1. – 4. klasse: 600,- pr. barn. Det gis ikke søskenmoderasjon for barn fra 1.-4. klasse.

5. – 7. klasse: 1000,- pr. barn. Det gir 30% søskenmoderasjon på yngste barn.

8. – 10. klasse: 1200,- pr. barn. Det gis 30% søskenmoderasjon på yngste barn.

Elevene får låne gratis Chromebook på skolen.

Max-pris pr. familie er 2000,-.

Skolen gir også mulighet for å søke redusert foreldrebetaling/skolepenger. Ingen skal måtte betale mer enn 6% av inntekt i skolepenger. Med månedspris 2000,- kan familier med inntekt under 366 700,- søke om redusert betaling. Se søknadsskjema her. (Se også info om redusert SFO-betaling under)

Det betales 11 terminer pr. år. Forfall normalt 15. hver måned.

(PS: I 1. til 4. klasse gis det et SFO-tilbud etter skoletid og frem til 1400. Prisen for dette tilbudet er 500,- pr måned, men det gis da automatisk 500,- i rabatt på skolepengene. Altså er det samme pris å betale uansett. Betaling for SFO innrapporteres til skattemyndighetene, slik at betalende får trekke fra SFO-beløpet i skatteberegningen. Foresatte som ikke ønsker tilbud frem til 1400, må informere skolen om dette)

VIKTIG mulighet:

I praksis vil man fra 1. til 4. klasse kun betale for SFO. SFO-kostnaden skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekter.

Beregn om du vil få redusert SFO-betaling her.

Se Søknadsskjema redusert SFO-betaling her.

SFO

Foreldre med redusert betalingsevne kan søke redusert betaling for SFO (se over).

Det gis tilbud om SFO fra 1. til og med 4. klasse. SFO åpner 0715 og stenger 1630. Det gis tilbud om SFO alle skoledager, samt i juni og august. Se «om SFO-tilbudet». Som i kommunal SFO kan det bli aktuelt å angi minimum antall barn for at SFO skal holdes åpent utenom skoledagene. 

Frem til kl. 1400 gis det hver dag tilbud om gratis leke- eller leksehjelpgruppe (såfremt det ikke er undervisning).

Som i kommunal SFO gis det to alternativ:

– full plass (5 dager) eller delt plass (3 dager eller mindre).

SFO utenom skoledager koster 400,- pr. dag.

– Månedspris full SFO: 2500,- (Juni og august er halv måned/rate. Det gis 25% rabatt for barn 2, 50% rabatt for barn 3) (Sats kan endres dersom kommunen endrer sin SFO-sats)

– Månedspris delt SFO: 1800,- (Juni og august er halv måned/rate. Det gis 25% rabatt for barn 2, 50% rabatt for barn 3) (Sats kan endres dersom kommunen endrer sin SFO-sats)

– Månedspris SFO etter skoleslutt frem til 1400: 500,- pr måned (11 måneder). NB: alle som benytter seg av dette tilbudet får tilsvarende 500,- i rabatt på skolepengene. Det gis altså et SFO-tilbud de dagene elevene slutter før 14, frem til 1400. For bl.a lettere å følge eldre søsken hjem, gis det SFO-tilbud frem til 1400.

Bakgrunn for skolepengene og SFO-betalingen

Det er viktig for skolen ikke å «prise seg ut», og skolepengene forsøkes holdt relativt lave. Skolen får 85% av gjennomsnittlige driftskostnader i offentlig skole i statstilskudd. For eiendom/husleie/kapitaltilskudd fikk skolen i 2020 ca 2000,- pr elev, altså bare en liten del av faktiske kostnader. I henhold til loven kan ikke skolepengene utgjøre med enn øvrige 15%. Skolen tar langt mindre skolepenger enn hva loven tillater.

Når det gjelder SFO, er skolens utgangspunkt at våre skolepenger + SFO ikke bør være dyrere enn tilsvarende SFO er i kommunen. SFO-betalingen er altså endret i henhold til endring i kommunens SFO-satser. Det må også presiseres at SFO etter loven må være selvfinanisert. Dvs. skolen kan ikke benytte skolepenger eller statstilskudd for å finansiere SFO.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©