Priser

Informasjon om skolepenger og SFO-betaling

Satser for skolepenger er vedtatt av Styret for Tryggheim Forus. Ingen endringer siden 17/18, men SFO kan endres dersom kommunen endrer sine satser. 

Måneds-satsene for skolepenger og SFO for skoleåret 2019-2020 er som følger.

Skolepenger

1. – 4. klasse: 500,- pr. barn. Det gis ikke søskenmoderasjon for barn fra 1.-4. klasse.

5. – 7. klasse: 900,- pr. barn. Det gir 30% søskenmoderasjon på yngste barn.

8. – 10. klasse: 1100,- pr. barn. Det gis 30% søskenmoderasjon på yngste barn.

Elevene får låne gratis Chromebook på skolen.

Max-pris pr. familie er 1900,-.

Det betales 11 terminer pr. år. Forfall normalt 15. hver måned.

(PS: I 1. til 4. klasse gis det et SFO-tilbud etter skoletid og frem til 1400. Prisen for dette tilbudet er 500,- pr måned, men det gis automatisk 500,- i rabatt på skolepengene for de som er med. Altså er det samme pris å betale uansett. Betaling for SFO innrapporteres til skattemyndighetene, slik at betaler for trekke fra dette beløpet i skatteberegningen. Foresatte som ikke ønsker tilbud frem til 1400, må informere skolen om dette)

SFO

Foreldre med redusert betalingsevne kan søke støtte hos Nav/kommunen. 

Det gis tilbud om SFO fra 1. til og med 4. klasse. SFO åpner 0715 og stenger 1630. Det gis tilbud om SFO alle skoledager, samt i juni og august. Se «om SFO-tilbudet». Som i kommunal SFO kan det bli aktuelt å angi minimum antall barn for at SFO skal holdes åpent utenom skoledagene. 

Frem til kl. 1400 gis det hver dag tilbud om gratis leke- eller leksehjelpgruppe (såfremt det ikke er undervisning).

Som i kommunal SFO gis det to alternativ:

– full plass (5 dager) eller delt plass (3 dager eller mindre).

SFO utenom skoledager koster 300,- pr. dag.

– Månedspris full SFO: 2400,- (Juni og august er halv måned/rate. Det gis 25% rabatt for barn 2, 50% rabatt for barn 3) (Sats kan endres dersom kommunen endrer sin SFO-sats)

– Månedspris delt SFO: 1700,- (Juni og august er halv måned/rate. Det gis 25% rabatt for barn 2, 50% rabatt for barn 3) (Sats kan endres dersom kommunen endrer sin SFO-sats)

Bakgrunn for skolepengene og SFO-betalingen

Det er viktig for skolen ikke å «prise seg ut», og skolepengene forsøkes holdt relativt lave. Skolen får 85% av gjennomsnittlige driftskostnader i statstilskudd. For eiendom/husleie/kapitaltilskudd fikk skolen i 2018 ca 1800,- pr elev, altså en brøkdel av faktiske kostnader. I henhold til loven kan ikke skolepengene utgjøre med enn øvrige 15%. Skolen tar langt mindre skolepenger enn hva loven tillater.

I skolepengesatsen for 8.-10. klasse ligger at styret ønsker at det skal «spares» til en innholds-/kvalitetsmessig solid (utenlands-) tur i 10. klasse. Høsten 2019 var skoleturen til Polen med fokus på bl.a krigshistorie og jødenes historie. Skolen ønsker også en «egeninnsats» for å ha mulighet til å gjennomføre slike turer, men krever ikke dette.

Når det gjelder SFO, er skolens utgangspunkt at våre skolepenger + SFO ikke bør være dyrere enn tilsvarende SFO er i kommunen. SFO-betalingen er altså endret i henhold til endring i kommunens SFO-satser. Det må også presiseres at SFO etter loven må være selvfinanisert. Dvs. skolen kan ikke benytte skolepenger eller statstilskudd for å finansiere SFO.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©