Priser

Informasjon om skolepenger og SFO-betaling

Satser for skolepenger er vedtatt av Styret for Tryggheim Forus. Ingen endringer siden 17/18, men SFO-prisene kan endres dersom kommunen endrer sine satser. 

Måneds-satsene for skolepenger og SFO er som følgende:

Skolepenger fra skoleåret 21/22

1. – 4. klasse: 500,- pr. barn. Det gis ikke søskenmoderasjon for barn fra 1.-4. klasse.

5. – 7. klasse: 1000,- pr. barn. Det gir 30% søskenmoderasjon på yngste barn.

8. – 10. klasse: 1200,- pr. barn. Det gis 30% søskenmoderasjon på yngste barn.

Elevene får låne gratis Chromebook på skolen.

Max-pris pr. familie er 2000,-.

Skolen gir også mulighet for å søke redusert foreldrebetaling. Ingen skal måtte betale mer enn 6% av inntekt i skolepenger. Med månedspris 2000,- kan familier med inntekt under 366 700,- søke om redusert betaling. Se søknadsskjema her.

Det betales 11 terminer pr. år. Forfall normalt 15. hver måned.

(PS: I 1. til 4. klasse gis det et SFO-tilbud etter skoletid og frem til 1400. Prisen for dette tilbudet er 500,- pr måned, men det gis da automatisk 500,- i rabatt på skolepengene. Altså er det samme pris å betale uansett. Betaling for SFO innrapporteres til skattemyndighetene, slik at betalende får trekke fra SFO-beløpet i skatteberegningen. Foresatte som ikke ønsker tilbud frem til 1400, må informere skolen om dette)

SFO

Foreldre med redusert betalingsevne kan søke støtte hos Nav/kommunen. 

Det gis tilbud om SFO fra 1. til og med 4. klasse. SFO åpner 0715 og stenger 1630. Det gis tilbud om SFO alle skoledager, samt i juni og august. Se «om SFO-tilbudet». Som i kommunal SFO kan det bli aktuelt å angi minimum antall barn for at SFO skal holdes åpent utenom skoledagene. 

Frem til kl. 1400 gis det hver dag tilbud om gratis leke- eller leksehjelpgruppe (såfremt det ikke er undervisning).

Som i kommunal SFO gis det to alternativ:

– full plass (5 dager) eller delt plass (3 dager eller mindre).

SFO utenom skoledager koster 300,- pr. dag.

– Månedspris full SFO: 2400,- (Juni og august er halv måned/rate. Det gis 25% rabatt for barn 2, 50% rabatt for barn 3) (Sats kan endres dersom kommunen endrer sin SFO-sats)

– Månedspris delt SFO: 1700,- (Juni og august er halv måned/rate. Det gis 25% rabatt for barn 2, 50% rabatt for barn 3) (Sats kan endres dersom kommunen endrer sin SFO-sats)

– Månedspris SFO etter skoleslutt frem til 1400: 500,- pr måned (11 måneder). NB: alle som benytter seg av dette tilbudet får tilsvarende 500,- i rabatt på skolepengene. Det gis altså et SFO-tilbud de dagene elevene slutter før 14, frem til 1400. For bl.a lettere å følge eldre søsken hjem, gis det SFO-tilbud frem til 1400.

Bakgrunn for skolepengene og SFO-betalingen

Det er viktig for skolen ikke å «prise seg ut», og skolepengene forsøkes holdt relativt lave. Skolen får 85% av gjennomsnittlige driftskostnader i offentlig skole i statstilskudd. For eiendom/husleie/kapitaltilskudd fikk skolen i 2020 ca 2000,- pr elev, altså en brøkdel av faktiske kostnader. I henhold til loven kan ikke skolepengene utgjøre med enn øvrige 15%. Skolen tar langt mindre skolepenger enn hva loven tillater.

Når det gjelder SFO, er skolens utgangspunkt at våre skolepenger + SFO ikke bør være dyrere enn tilsvarende SFO er i kommunen. SFO-betalingen er altså endret i henhold til endring i kommunens SFO-satser. Det må også presiseres at SFO etter loven må være selvfinanisert. Dvs. skolen kan ikke benytte skolepenger eller statstilskudd for å finansiere SFO.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©