Tryggheim Forus Skoler er godkjent som en såkalt livssynsskole. Det betyr at vi kan – og skal – vektlegge bestemte etiske og religiøse verdier og normer, og at det ikke gis anledning til fritak fra religiøse aktiviteter slik som det er i den offentlige skolen (jfr. Privatskolelova § 3-12).
Vi har en egen læreplan i kristendomskunnskap, men følger de fleste fagplanene i offentlig læreplan, K06 (Kunnskapsløftet). I de fag der det er naturlig har vi synliggjort skolens profil. Elevene våre gjennomfører nasjonale kartlegginger underveis og avlegger ordinær grunnskoleeksamen etter 10. trinn.

Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole er tuftet på de kristne, evangelisk-lutherske verdiene, og ettersom samfunnsendringer og endringer i læreplanene stadig fjerner seg fra vår kristne kulturarv og vårt kristne samfunnsfundament, blir det desto viktigere at vår skole kan sees på som et reelt og godt alternativ til den offentlige skolen.

Konkret skiller vi oss fra den offentlige skolen ved at vi:

 • Har daglig morgensamling i klassen der vi leser fra Bibelen, ber og/eller synger en salme eller en sang med kristent innhold sammen

 • Har månedens sang/salme som elevene skal lære

 • Synger bordvers eller ber og takker for maten etterpå

 • Gjerne avslutter dagen med en liten bønn

 • I hver storsamling, internt og med inviterte utenfra, har vi en andakt

 • Følger kirkeåret og markerer kristne høytider ved egne samlinger eller andre arrangement og markeringer

 • Aktivt støtter Norsk Luthersk Misjonssambands misjonsarbeid gjennom årlige misjonsprosjekt

I arbeidet med skolens psykososiale miljø ønsker vi at skolens verdigrunnlag skal komme tydelig til syne. Derfor er skolens profil synliggjort i skolens handlingsplan for sosial kompetanse, og vi jobber systematisk for at våre elever skal få en kristen dannelse gjennom det de opplever her i skolehverdagen. De voksne skal være gode rollemodeller der nestekjærlighet og tilgivelse er grunnleggende elementer i møte med enkeltmennesker.

På skolen vår innebærer det at vi:

•         Snakk fint til og om hverandre

•         Rekk opp handa når du vil si noe

•         Lytt når andre har ordet

•         Hør etter og følg beskjeder fra voksne

•         La andres ting være i fred

•         Respekter andre som arbeider

•         Sett pris på at Gud har skapt oss som ulike individ

•         Respekter at vi har forskjellige meninger

•         Møt presis og møt forberedt

•         Gå raskt til arbeidsplassen din

•         Arbeid rolig uten å forstyrre andre

•         Ta vare på skolemateriellet og skolens område

•         Kast søppel i søppelbøttene

•         Hold orden og rydd etter deg

•         Sett sko og heng klær på garderobeplassen din

•         Bruk de utrustninger du er skapt med

•         Den som sprer velsignelse skal trives Ordspr. 11,25

•         Gjør mot andre det som du vil at de skal gjøre mot deg

•         Hjelp hverandre

•         Samarbeid med alle

•         Gi ros

•         Oppmuntre hverandre

•         La alle få lov å være med på leken

•         Del med andre

•         Bry deg om at de andre har det bra

•         Tilgi hverandre når noe har gått galt

På skolen vår...

 • Viser vi respekt for Guds Ord og skolens kristne prinsipper
 • Viser vi respekt for hverandre som likeverdige mennesker
 • Skal vi ha omsorg for hverandre, og være hensynsfulle, høflige og hjelpsomme mot andre, også på skoleveien.
 • Viser vi respekt for hverandres arbeidsplass og eiendeler og skolens inventar og bygninger
 • Yter vi vårt beste i skolearbeidet og bidrar til et godt læringsmiljø
 • Skal alle elever rette seg etter lærerens henstillinger og avgjørelser