Ordensreglement for Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole

§ 1 Formål

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i friskoleloven §3-9 første ledd.

Formålet med reglementet er å bidra til å skape læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet gir bestemmelser om elevens rettigheter og plikter, orden og atferd, sanksjoner når reglementet brytes og saksbehandling ved sanksjoner.

Gud Ord og kristen etikk er grunnlag for norm og for liv og arbeid i skolen. Vi venter at alle elvene deltar aktivt med å bygge opp et trivelig og godt miljø ved skolen både ved atferd, orden i arbeid og sosiale aktiviteter.

 

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen i undervisningstiden, i fritid på skolen og ved arrangementer utenfor skolen under skolens ledelse og ansvar, eller der skolen på annen måte er involvert/bidrar.

Når det gjelder mobbing eller andre krenkelser, vil grensene mellom skole og fritid kunne utviskes. Selv om krenkelsene eller mobbing skjer utenfor skolens område og utenfor skoletiden, vil disse kunne sanksjoneres etter skolens ordensreglement dersom de har sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet. Mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den, vil derfor kunne omfattes av ordensreglementet1.

 

§ 3 Elevenes rettigheter og plikter

Eleven har rett på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid.

Eleven forplikter seg til å rette seg etter bestemmelser i lov og forskrifter samt skolens reglement og instrukser.

Eleven har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette medfører også at eleven, i samarbeid med skolen, har en plikt til å være med å skape et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Eleven/foresatte er pliktige til å betale skolepenger

 

§ 5 Orden

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å

 • Møte presis på skolen og til undervisningen (fravær over 20 minutt blir regnet som fravær fra enkelttime)
 • Delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget
 • Melde fra om forventet fravær i god tid (se eget permisjonsreglement)
 • Gjøre rede for uanmeldt fravær til kontaktlærer innen første skoledag etter fravær
 • Ha skolesakene i orden
 • Holde skolens område rent og ryddig. Vi bruker innesko inne og utesko ute
 • Ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • Gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid
 • Ha med skriftlig melding fra foresatte dersom de av nødvendige årsaker er uforberedt eller ikke kan ta del i aktiviteter
 • Holde seg orientert om informasjon som blir gitt på skolesamlinger, i klassen, på hjemmesiden eller på læringsplattform. Her kan det bli gitt nærmere presiseringer angående fraværsordning, permisjonsreglement, regler ved turer eller ekskursjoner og evt. andre presiseringer.

 

§ 6 Atferd

Elevene skal ha god atferd. Det er god atferd å

 • Være hyggelige, respektfulle og høflige mot hverandre
 • Rette seg etter en lærers, eller en annen ansattes avgjørelse
 • Være rolig og følge klassereglene
 • Ikke banne eller bruke annet grovt språk
 • Ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt
 • Ikke være voldelig eller komme med trusler
 • Vise respekt for skolens og andres eiendeler
 • Holde seg på skolens avtale områder
 • Bruke PC, eller tilsvarende, i samsvar med skolens regler for bruk av disse (de som har leieavtaler har plikt til å behandle/bruke disse i henhold til inngått avtale)
 • Ikke bruke mobiltelefoner eller annet elektronisk kommunikasjonsutstyr i undervisningstiden. Disse skal være innstilt på lydløst og legges på anvist plass i klasserommet. Unntak må avtales med faglærer.
 • Ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler.
 • Ikke medbringe tobakk, snus eller rusmidler
 • Ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område
 • Ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer Som fusk regnes:

  • å ha med eller bruke hjelpemiddel som ikke er tillatt
  • å hjelpe eller kommunisere med andre i vurderingssituasjoner
  • å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden
 • Være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen

 

§ 7 Sanksjoner

Ved brudd på ordensreglementet kan skolen benytte disse tiltakene

 • Muntlig eller skriftlig påtale fra ansatt ved skolen
 • Bortvisning fra en opplæringsøkt, avgrenset til to klokketimer (ansvar: faglærer)
 • Bortvisning fra resten av skoledagen (Ansvar: rektor)
 • Bortvisning for inntil 3 skoledager (Ansvar: rektor)
 • Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler, evt. erstatning av skade.
 • Gjensitting
 • Inndragning av mobil, tobakk, alkohol eller annet utstyr som er forbudt i forhold til regelverket. Foresatte til umyndige elever vil bli varslet ved inndragelse av rusmiddel, tobakk og/eller alkohol
 • Ulovlige gjenstander som for eksempel våpen og narkotika, skal overlates til politiet.
 • Straffbare handlinger vil bli politianmeldt

Bruk av fysisk makt er ikke en lovlig sanksjon. § 47 og § 48 i straffeloven gir likevel skolens personale til en viss grad mulighet til å bruke fysisk makt for å hindre at elever skader seg selv eller andre, eller skader eiendom. De ansatte kan i enkelte situasjoner ikke bare ha en rett men også en plikt til å gripe inn i truende situasjoner ovenfor elever. En slik plikt vil ikke oppstå dersom inngripen medfører fare for den ansattes egen helse2.

 

Nedsatt orden karakter i orden eller atferd

For å sette karakter i orden og atferd har skolen et anmerkningssystem for å holde orden på et helhetsbilde av eleven og for å gi eleven en advarsel. Bruk av anmerkninger er ikke en sanksjon, men en loggføring av et regelbrudd.

Gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel. Normalt sett vil ikke enkelthendelser være avgjørende for karakter. Elev og foresatt vil bli varslet ved fare for nedsatt karakter. Ved fusk eller forsøk på fusk vil eleven normalt sett bli satt ned i karakter.

 

Skolebytte

I særlige tilfeller kan det, dersom omsynet til de andre elevene tilsier det, være et tiltak å tilbakeføre eleven til offentlig skole. I slike tilfeller fremmer skolestyret saken for hjemkommunen og hjemkommunen fatter eventuelt vedtak om tilbakeføring.

 

§ 8 Saksbehandling

 • Oversikt over brudd på reglementet skal være kjent for eleven. Disse skal danne grunnlag for fastsettelse av karakter og tiltak.
 • Det skal bli ført notat over tiltak, begrunnelse av tiltak og evt. samtaler med elev/foresatt
 • Viser en elev alvorlige eller stadige brudd på reglementet, skal skoleledelsen kalle eleven inn til samtale og gi påtale og advarsel. Viser eleven nye brudd på reglementet, skal skoleledelsen holde kontakt med vedkommende elev og hans/hennes foresatte.
 • Ved brudd på reglementet som kan føre til bortvising for mer enn to klokketimer og som fører til at eleven blir sendt hjem, skal foresatte varsles før tiltak blir satt i verk.
 • Dersom skolen finner det nyttig eller nødvendig, kan skolen og melde fra til foresatte om forholdene ved orden/atferd for en elev som har fylt 18 år.

 

Eleven sine retter

 • Eleven har rett til å uttale/forklare seg for den som avgjør tiltak.
 • Før tiltak som eleven har klagerett på blir sett i verk, skal skolen vurdere andre og mildere tiltak
 • Eleven har rett til skriftlig begrunnelse av tiltak som han/hun har klagerett på.
 • Eleven har rett til opplysninger om klagerett og klagefrister.
 • Eleven har normalt rett til å få bortvisingen utsatt til etter klagebehandling.
 • Eleven har rett til å ha med foresatt eller en annen person i møte med rektor

 

Tiltak som er enkeltvedtak og som kan påklages

 • Bortvising for inntil 3 skoledager fra skolen Klageinstans: Departementet v/Fylkesmannen – frist 3 uker
 • Tilbakeføring av elev til offentlig skole Klageinstans: Departementet v/Fylkesmannen – frist 3 uker

Last ned som PDF