Skoleregler for Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole

§ 1 Formål
Skolereglene er fastsatt med hjemmel i privatskoleloven §5A-7. 

Formålet med skolereglene er å bidra til å skape læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse. Reglene skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglene gir bestemmelser om elevens rettigheter og plikter, orden og atferd, sanksjoner når reglene brytes og saksbehandling ved sanksjoner. 

Reglene skal videre legge til rette for et skoledemokrati slik at elever og foreldre får være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere virksomheten til skolen.

Gud Ord og kristen etikk er grunnlag for norm og for liv og arbeid i skolen. Vi venter at alle elevene deltar aktivt med å bygge opp et trivelig og godt miljø ved skolen både ved atferd, orden i arbeid og sosiale aktiviteter. 

§ 2 Virkeområde
Skolereglene gjelder for alle elever ved skolen i undervisningstiden, i fritid på skolen og ved arrangementer utenfor skolen under skolens ledelse og ansvar, eller der skolen på annen måte er involvert/bidrar. 

Når det gjelder mobbing eller andre krenkelser, vil grensene mellom skole og fritid kunne utviskes. Selv om krenkelsene eller mobbing skjer utenfor skolens område og utenfor skoletiden, vil disse kunne sanksjoneres etter skolens skoleregler dersom de har sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet. Mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den, vil derfor kunne omfattes avskolereglene. 

§ 3 Elevenes rettigheter og plikter
I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt i trygge omgivelser.

Eleven har rett på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid.

Eleven forplikter seg til å rette seg etter bestemmelser i lov og forskrifter samt skolens reglementer og instrukser.

Eleven har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Dette medfører også at eleven, i samarbeid med skolen, har en plikt til å være med å skape et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Eleven/foresatte er pliktige til å betale skolepenger.

§ 4 Vurdering av elevens orden og oppførsel 
Skolereglene skal gi elevene nødvendig forståelse for god orden og god oppførsel. Skolen skal gjøre elevene kjent med skolereglene. På ungdomsskolen skal skolen gjøre elevene kjent med at skolereglene er grunnlag for karaktersettingen i orden og oppførsel. 

Vurdering i orden går på forberedelse, punktlighet, arbeidsvaner og arbeidsinnsats. Vurdering i oppførsel går på all oppførsel på skolen, både mot elever, lærere og andre ansatte. 

Elevene skal vite hva som blir vektlagt i vurderingene av orden og oppførsel både av hensyn til daglige enkelthendelser, og fordi grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel i stor grad bygger på at eleven følger skolereglene. 

Det er ikke adgang til å sette ned karakteren i orden eller oppførsel dersom forholdet ikke er regulert i disse skolereglene.

§ 5 Orden
Elevene skal ha god orden. Det er god orden å

 • møte presis på skolen og til undervisningen (fravær over 20 minutt blir regnet som fravær fra enkelttime)
 • delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget
 • melde fra om forventet fravær i god tid 
 • gjøre rede for uanmeldt fravær til kontaktlærer innen første skoledag etter fravær
 • ha skolesakene i orden
 • holde skolens område rent og ryddig. Vi bruker innesko inne og utesko ute
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid
 • ha med skriftlig melding fra foresatte dersom de av nødvendige årsaker er uforberedt eller ikke kan ta del i aktiviteter 
 • holde seg orientert om informasjon som blir gitt på skolesamlinger, i klassen, på hjemmesiden eller på læringsplattform. Her kan det bli gitt nærmere presiseringer angående fraværsordning, permisjonsreglement, regler ved turer eller ekskursjoner og evt. andre presiseringer. 

§ 6 Oppførsel
Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å

 1. være hyggelige, respektfulle og høflige mot hverandre
 2. rette seg etter alle ansattes avgjørelser
 3. være rolig og følge klassereglene 
 4. ikke banne eller bruke annet grovt språk
 5. ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt
 6. ikke være voldelig eller komme med trusler
 7. vise respekt for skolens og andres eiendeler
 8. holde seg på skolens avtale områder
 9. å kun bruke digitale enheter (som PC, cromebook, nettbrett etc), etter avtale med ansvarlig voksen og i samsvar med skolens regler for bruk av disse (de som har leieavtaler har plikt til å behandle/bruke disse i henhold til inngått avtale). Dette gjelder i alle aktiviteter i skolens regi uavhengig av sted.
 10. ikke bruke mobiltelefoner, smartklokker eller annet elektronisk kommunikasjonsutstyr i undervisningstiden. Disse skal være innstilt på lydløst og legges på anvist plass i klasserommet eller annen opplæringsarena. Unntak må avtales med ansvarlig voksen. Dette gjelder i alle aktiviteter i skolens regi uavhengig av sted.
 11. ikke spise godteri og drikke brus i skoletiden, dersom ikke annet blir avtalt.
 12. ikke ha med eller bruke tobakk, snus, e-sigaretter, energidrikker, alkohol, narkotiske stoffer eller
 13. ulovlige rusmidler og/eller aldersregulerte rusmidler
 14. ikke være påvirket av ulovlige rusmidler og/eller aldersregulerte rusmidler
 15. ikke ha med eller bruke gjenstander eller våpen som har til hensikt å skape frykt/provokasjon eller skade andre
 16. ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer Som fusk regnes:
  • å ha med eller bruke hjelpemiddel som ikke er tillatt
  • å hjelpe eller kommunisere med andre i vurderingssituasjoner
  • å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden
 17. være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen

§ 7 Ansiktsdekkende plagg
Elever skal ikke bruke plagg som dekker hele ansiktet eller deler av det, når de får opplæring. Det samme gjelder når elever deltar i skolefritidsordningen eller får leksehjelp, jf. privatskolelova § 3-15.

 • Ansiktsdekkende plagg er for eksempel finlandshette og nikab. Forbudet gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. Det blir unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr. 
 • Forbudet gjelder også når elever deltar i skolefritidsordningen, leksehjelp, skoleturer og-arrangement, praksis og lignende i regi av skoler og læresteder. 
 • Forbudet gjelder ikke i friminutt og pauser og heller ikke på skoleveien.

§ 8 Tiltak
Ved alle brudd på reglene skal tiltaket i størst mulig grad stå i forhold til regelbruddet. Tiltak skal være saklige og lovlige. Alle tiltak skal ivareta at elevene forstår hvilke regler som er brutt. Det er derfor viktig å ta hensyn til elevens alder og forutsetning for å forstå konsekvensene av regelbruddet.

Ved brudd på ordensreglene kan skolen benytte disse tiltakene

 1. Samtale med elev og/eller foresatt
 2. Inndra gjenstander
 3. Utbedring av påført skader/hærverk
 4. Anmeldelse av straffbare forhold
 5. Nedsettelse av karakter i orden og/eller oppførsel
 6. Bortvisning
 7. Skolebytte 
 8. Gjensitting

Presisering av tiltak
Samtale med elev og/eller foresatte

 • Eleven skal alltid ha muligheten til å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal alltid være oppmerksom på og kartlegge underliggende årsaker slik at riktige tiltak kan settes inn. 
 • I alvorlige saker skal skolen alltid ha dialog og samarbeid med foresatte for å bidra til at alle sider ved saken er belyst. Begrunnelsen skal gis skriftlig ved avgjørelser av særlig betydning. 

Inndra gjenstander

 • Gjenstander som benyttes til å forstyrre arbeidsro og andre elevers utbytte av opplæringen, kan inndras som et ordensmessig tiltak. 
 • Inndragningens varighet vurderes ut fra hvor alvorlig og gjentagende bruddet på reglene er, og hvor skadelig for undervisning, ro og orden det vil være å gi tingene tilbake. Gjenstander kan ikke holdes tilbake utover skoledagen. 
 • Ulovlige gjenstander som våpen og ulovlige rusmidler / narkotiske stoffer, skal overlates til politiet. 
 • Andre gjenstander som tobakk, alkohol eller andre rusmidler som inndras fra elever, leveres til foreldre av hensyn til foreldreansvaret.
 • Selv om skolen har en mistanke om f.eks. narkotikabruk, kan de ikke selv gjennomgå elevenes eiendeler (se bokstav d om ransaking under Anmeldelse av straffbare forhold). 
 • Skolen kan ikke forby elevene å ha med private digitale enheter (mobiltelefoner og lignende) på skolen. Ved bruk uten avtale med ansvarlig voksen, kan skolen inndra utstyret (jf. §6-10).

Utbedring av påførte skader / hærverk

 • Elever eller foreldre/foresatte kan være erstatningsansvarlige for hærverk eller bevisst skade på skolens eiendeler (jf. skadeserstatningsloven).
 • Elever gis i slike tilfeller anledning til selv å utbedre skadene dersom dette er hensiktsmessig. 

Anmeldelse av straffbare forhold

 • Straffbare forhold som skjer på skolens område, skal som hovedregel meldes til politiet. Anmeldelse skjer alltid i samråd med rektor. 
 • Skolen eller læreren har ikke hjemmel til å utføre etterforskningsmessige tiltak, som ransaking, narkotikatesting eller alkoholtesting. Politiet eller andre som har hjemmel til dette i straffeprosessloven, må ev. kontaktes. 

Nedsettelse av karakter i orden og/eller oppførsel 

 • Når en elev vurderes i orden og i oppførsel, skal det foretas en helhetlig vurdering av eleven opp mot reglene i reglene over en lengre tidsperiode.
 • Eleven og foreldre/foresatte har rett på skriftlig varsel dersom det er fare for at eleven kan mindre enn god i orden eller i oppførsel. 
 • For å kunne gi elevene en advarsel i riktig tid har skolen et anmerkningssystem for å holde orden på et helhetsbilde av eleven og for å gi eleven en advarsel. Bruk av anmerkninger er ikke en sanksjon, men en loggføring av et regelbrudd. 
 • Ved fastsettelse av karakter i orden eller oppførsel legges ikke avgjørende vekt på enkelthendelser. Unntaket er ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser. 

Bortvisning

 • En elev kan ikke vises bort dersom mindre inngripende tiltak er tilstrekkelige. Bortvisning benyttes bare ved alvorlig eller gjentatte brudd på reglene. 
 • Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med skolens ansatte og innhentet elevens syn på saken. 
 • Faglærer kan  bortvise en elev i inntil to klokketimer fra egen opplæringsøkt som læreren selv har ansvaret for. Skolens tilsynsplikt overfor eleven må i slike tilfeller ivaretas på en forsvarlig måte. 
 • Rektor kan bortvise elever på 1. - .7.årstrinn fra undervisningen i enkelttimer eller resten av dagen. 
 • Rektor kan i tillegg bortvise elever på 8- 10. årstrinn fra undervisningen i opptil tre dager. Før eleven sendes hjem, skal foresatte varsles.

Skolebytte

 • I særlige tilfeller kan det, dersom omsynet til de andre elevene tilsier det, være et tiltak å tilbakeføre eleven til offentlig skole. I slike tilfeller fremmer skolestyret saken for hjemkommunen og hjemkommunen fatter eventuelt vedtak om tilbakeføring. 

Gjensitting
 
§ 9 Organisering av skoledemokrati
Skoledemokratiet er det kollektive samarbeidet mellom elevene, foreldrene og skolen. Skolen skal sørge for at elevene og foreldrene får være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere virksomheten til skolen, blant annet arbeidet med skolemiljøet, kvalitetsutvikling i opplæringen og fastsettingen av skoleregler.

Det skal være et elevråd som er valgt av elevene fra 4. til 10. trinn. Det velges en fast- og en vararepresentant fra hver klasse på 4. til 10. trinn. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i, og komme med forslag i, saker som gjelder elevene. Elevrådet velger en representant  som har rett til å møte i skolestyret, få si meningen sin og få denne tilført protokoll.

Skolen har et foreldreråd der alle som har barn på skolen, er medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (Foreldrearbeidsutvalget - FAU). Foreldrerådet kan be hvert enkelt trinn velge en representant hver som tilsammen utgjør skolens FAU. FAU velger en representant  som har rett til å møte i skolestyret, få si meningen sin og få denne tilført protokoll.

§ 10 Saksbehandling

 • I alle saker som behandles etter disse reglene, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn
 • Oversikt over brudd på reglene skal være kjent for eleven. Disse skal danne grunnlag for fastsettelse av karakter og tiltak. 
 • Det skal bli ført notat over tiltak, begrunnelse av tiltak og evt. samtaler med elev/foresatt
 • Viser en elev alvorlige eller stadige brudd på reglene, skal skoleledelsen kalle eleven inn til samtale og gi påtale og advarsel. Viser eleven nye brudd på reglene, skal skoleledelsen holde kontakt med vedkommende elev og hans/hennes foresatte.
 • Ved brudd på reglene som kan føre til bortvising for mer enn to klokketimer og som fører til at eleven blir sendt hjem, skal foresatte varsles før tiltak blir satt i verk. 
 • Dersom skolen finner det nyttig eller nødvendig, kan skolen og melde fra til foresatte om forholdene ved orden/atferd for en elev som har fylt 18 år.

Eleven sine retter 

 • Eleven har rett til å uttale/forklare seg for den som avgjør tiltak.
 • Før tiltak som eleven har klagerett på blir sett i verk, skal skolen vurdere andre og mildere tiltak 
 • Eleven har rett til skriftlig begrunnelse av tiltak som han/hun har klagerett på.
 • Eleven har rett til opplysninger om klagerett og klagefrister.
 • Eleven har rett til å ha med foresatt eller en annen person i møte med rektor

Tiltak som er enkeltvedtak og som kan påklages

 • Nedsettelse av karakter i orden og/eller oppførsel
  Klageinstans: Departementet v/Statsforvalter – frist 3 uker
 • Bortvisning for inntil 3 skoledager fra skolen 
  Klageinstans: Departementet v/Statsforvalter – frist 3 uker
 • Tilbakeføring av elev til offentlig skole
  Klageinstans: Departementet v/Statsforvalter – frist 3 uker

Last ned som PDF