Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen.

Søk etter det du leter etter

Du er her

Søk om permisjon på Visma Flyt Skole. Logg inn med ID-porten (som i nettbank etc). Les info under først.

 Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Ved Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole skal det stilles klare krav til når det kan innvilges fritak fra den lovpålagte opplæringen. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet. 

Formålet med egen standard er å sikre likebehandling av søknader om permisjon og å redusere omfanget av fravær. I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte opplæringen og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen. Standarden er forankret i Friskolelovens § 3-2 Rett og plikt til opplæring, og Friskoleloven § 3-13 Permisjon frå den pliktige opplæringa. 

Friskoleloven § 3-13 inneholder bestemmelsene om elevpermisjon. Her heter det: Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Paragrafen må sees i sammenheng med Opplæringslovens § 2-1 som omhandler rett og plikt til grunnskoleopplæring: 

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. 

Denne paragrafen blir det vist til i sammenheng med § 3-2 i Friskoleloven som omhandler rett og plikt til grunnskoleopplæring: 

Elevar i grunnskolar som er godkjende etter denne lova oppfyller si plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringslova §2-1. 

Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte. Ved innvilget permisjon fraskriver eleven (eller foreldrene på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. (*1)

Permisjonslengde Opplæringslovens grense for maksimal permisjonstid er ufravikelig. Det betyr at ingen kan innvilges permisjon med varighet utover 2 uker (10 skoledager). 

Ved søknader om permisjon for et lengre tidsrom enn to uker, kan rektor innvilge permisjon i inntil to uker av perioden. Hvis mulig bør foreldrene få velge hvilke uker de ønsker å ta ut permisjonen. 

Opplæringsloven gir ingen begrensning for hvor mange ganger permisjon kan innvilges. Dette må imidlertid sees i sammenheng med kravet til forsvarlighet (jf. nedenfor). Styret for Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole anbefaler at elever normalt ikke skal kunne gis permisjon oftere enn hvert tredje år. 

Forsvarlighet 

Før permisjon innvilges skal rektor foreta en vurdering av om det er forsvarlig i forhold til elevens opplæring å la ham/henne være borte fra skolen i det aktuelle tidsrommet. Til grunn for vurderingen vil naturlig inngå momenter som 

• om, og i tilfelle hvilken, opplæring som gis i permisjonstiden, 

• om eleven har hatt permisjon før 

• elevens faglige nivå, dokumentert gjennom kartleggingsprøver og ulike tester 

• hvilke andre sosiale, intellektuelle og kulturelle opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte han/hun kan forventes å ha av dette Det er ikke et krav at elever skal få opplæring i permisjonstiden, men det vil lettere kunne forsvares å innvilge permisjon dersom eleven har et godt opplæringstilbud og skolen har tro på at det vil bli gjennomført. 

Vurderingen av forsvarlighet bygger til en viss grad på skjønn. Utdanningsdirektoratet har tilkjennegitt at en ønsker at skolene legger opp til en streng vurderingspraksis på dette området. 

Utenlandsopphold Opplæringsloven gjelder ikke utenfor ”rikets grenser”. Retten og plikten til grunnskoleopplæring vil derfor ikke gjelde for elever som oppholder seg i utlandet. Permisjonssøknader for utenlandsopphold skal likevel behandles på vanlig måte. 

For utenlandsopphold av mer enn to ukers varighet, skrives eleven ut av skolen. Når og hvis eleven kommer tilbake, meldes han/hun inn igjen ved skolen på vanlig måte. Dersom det er ledig kapasitet, vil eleven kunne få tilbake plass i sin opprinnelige klasse. Eleven kan imidlertid ikke gjøre regning med at skolen tilbyr ekstra undervisning for å ta igjen for undervisning som er gitt de andre elevene i fraværsperioden. 

Ugyldig fravær Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt om permisjon, eller uten å ha fått innvilget (hele) søknaden, vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som ikke er innvilget. 

Vedtaksmyndighet Det er rektor som behandler og avgjør søknader om permisjon. 

Søknad/søknadsfrist Søknader om permisjon skal sendes skolen senest én måned før permisjonen skal starte. En slik søknad skal komme fra foreldrene eller den som har det daglige ansvaret for barnet. 

Merk at også den av foreldrene som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos, har medbestemmelse når det gjelder barns utdannelse, jfr. barneloven § 30. Det må således forutsettes at denne er innforstått med søknader om permisjon. 

Ved søknad om permisjon benyttes eget skjema som fås på skolen. Skjemaet ligger også på skolens hjemmeside. Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til skolen v/rektor. 

Klageadgang Når rektor tar stilling til en søknad om permisjon, er dette et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr bl.a.at søker kan klage på vedtaket. Vedtaket skal derfor inneholde informasjon om klageadgang og klagefrist. Fylkesmannen er klageinstans for klage på vedtak etter opplæringsloven. 

*1 Dette avsnittet gjelder ikke elever som ”høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske Kyrkja”. Disse elevene har rett til permisjon de dagene trossamfunnet deres har helligdag. Til gjengjeld krever loven at foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. (Jf. opplæringsloven § 2-11, 2.ledd).

Previous Retningslinjer for føring av fravær
Next Verdidokument NLM

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©